Rugklachten vormen één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Studies geven aan dat ongeveer 70 % van de volwassenen van tijd tot tijd aan rugpijn lijdt. De helft hiervan heeft regelmatig terugkerende klachten en bij 30 % is er sprake van een chronische aandoening. Op ieder willekeurig moment heeft ongeveer 25 % ook daadwerkelijk pijn. Voor sommige beroepen zoals bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs zijn deze getallen nog hoger.

Medische benadering
De medische behandeling van rugklachten kenmerkt zich in de eerste plaats door een afwachtende houding. Zo beveelt de landelijke vereniging van huisartsen in een protocol aan om gedurende de eerste zes weken niets te doen, omdat de meeste gevallen van acute rugpijn binnen deze periode vanzelf over zouden gaan. Uit een recente Engelse medische studie blijkt dat dit een misvatting is, aangezien vele rugpatienten na zes weken simpelweg opgeven om nog naar de huisarts te gaan en hun eigen weg naar herstel zoeken.

Chiropractische benadering
Dit staat in lijnrechte tegenstelling tot de aanbevelingen van Engelse, Amerikaanse en Deense overheidsorganen en verenigingen van huisartsen, die in gedegen wetenschappelijke rapporten benadrukken om bij rugklachten zo spoedig mogelijk tot behandeling over te gaan en niet af te wachten. Vanaf het eerste moment dient de behandeling gericht te zijn op herstel van bewegingsfunctie en een snelle terugkeer in het arbeidsproces. Uit onderzoek van de wereldwijd beschikbare literatuur concluderen deze organisatie dat maar twee dingen zinnig zijn om te doen, namelijk het verstrekken van pijnstillers en het toepassen van chiropractische behandelingsmethodieken.

Effectiviteit
De laatste jaren zijn diverse studies gepubliceerd met betrekking tot de effectiviteit en kosteneffectiviteit van chiropractische behandeling van rugklachten versus medische en fysiothera-peutische behandeling en keer op keer viel de vergelijking zeer ten gunste van chiropractie uit. Als voorbeeld moge dienen een recente Australische studie van tweeduizend werknemers, waaruit bleek dat: (1) twee keer zo veel chiropractische patienten konden doorwerken tijdens de behandeling; (2) chiropractische patienten twee keer zo snel weer aan het werk waren; (3) het langdurig ziek-teverzuim voor rugklachten ( gedefineerd als meer dan 90 dagen ziekteverzuim ) bij de chiro-practische patienten zes maal lager was dan bij vergelijkbare medische en fysiotherapeutische patienten.

Arbowetgeving
Onder de huidige Arbowetgeving komen de kosten van ziekteverzuim van een werknemer gedurende twee jaar voor rekening van de werkgever. Het is daarmee voor beide partijen van het grootste belang om de duur van de klachten en het ziekteverzuim zo veel mogelijk te beperken. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat in geval van rugklachten ( en trouwens ook voor aandoeningen van bewegingsapparaat, inclusief nek-, hoofd-, schouder- en armpijn ) het nuttig is om zo spoedig mogelijk na aanvang van de klachten met een chiropractor contact op te nemen.